பெயர்லெப்.கேணல் லக்ஸ்மன் (பொம்பர்)
இயக்கப்பெயர்
வீரச்சாவடைந்த திகதி
மாவட்டம்
சம்பவம்
துயிலும் இல்லம்